Beste potentiële deelnemers / geïnteresseerden,

Op 27 januari hebben wij met de meesten van u in MFA De Valuwe een informatiemiddag gehad over het initiatief om een Hobbycentrum in Cuijk van de grond te krijgen.
De initiatiefgroep heeft daar de nodige informatie verstrekt en ook toegezegd om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Hieronder treft u puntsgewijs de stand van zaken. Degene die de bijeenkomst op 27 januari hebben gemist, halen dat hierbij min of meer in.
Belangstelling
De belangstelling voor een Hobbycentrum in Cuijk is erg groot. Er hebben zich nu 82 potentiële deelnemers aangemeld. Daarvan hebben 41 mensen aangegeven straks vrijwilligerswerk te willen doen. Wij denken dat als er straks feitelijk een Hobbycentrum staat, dan de aanmeldingen nog fors zullen groeien.
Als je nog kennissen, familie en/of vrienden weet die zich zouden willen aanmelden (op basis van vrijwilligheid) dan kan dat te allen tijde. Zij kunnen dat kenbaar maken via info.hccuijk@gmail.com
Organisatie
De initiatiefgroep kiest ervoor om als zelfstandige stichting het Hobbycentrum te runnen. We zoeken daarbij wél nauwe samenwerking met andere organisaties zoals o.a. de KBO en de SWOC. Ook hebben we al gesproken met Dichterbij in het kader van medegebruik van een ruimte (deel oude Roggyfabriek).
Verder heeft Sociom aangeboden om waar nodig ons te ondersteunen en daarmee hebben wij inmiddels overleg gevoerd. Wij gaan pas over tot feitelijke oprichting van een stichting als we met de ontwikkeling wat verder zijn. Dat moment zal worden bereikt als er daadwerkelijk zicht is op de mogelijkheid om een accommodatie te huren en daarvoor de verplichtingen te moeten aangaan.
We hebben overigens wél al een model van de statuten van een ander Hobbycentrum ontvangen en dat kunnen we in grote lijnen straks ook voor ons gebruiken.
Accommodatie
Wij hebben al vanaf november vorig jaar intensief gezocht naar een geschikte accommodatie. We gaan ze hier niet allemaal noemen, maar heel veel panden zijn door ons bekeken en tot nu toe zit er niets tussen wat iets kan worden. Veel panden staan op punt van slopen omdat er woningbouw e.d. voor in de plaats komt. Maar ook zijn er panden waarvoor door de verhuurder een zodanige commerciële prijs wordt gevraagd, dat het voor een Hobbycentrum niet kan worden opgebracht.
Wij zijn ondertussen nog wel op pad geweest om bij andere hobbycentra kennis op te doen van allerlei zaken, waaronder de geschiktheid van een accommodatie. Momenteel zijn er nog enkele opties in bespreking, maar vooralsnog is het vinden van een geschikte ruimte een moeizame weg. Mochten er onder jullie mensen zijn die ons daarbij kunnen helpen, laat dan a.u.b. iets van u horen.
We zoeken in het centrum en/of de directe schil daarvan een accommodatie van circa 300 m2 (kaal bedrijfspand).
Financiën
We hebben voor 3 zaken geld nodig, te weten:
1. Voorbereidingskosten
2. Inrichtingskosten
3. Exploitatiekosten
Met betrekking tot de voorbereidingskosten hebben wij aan de gemeente een werkkapitaal gevraagd van € 1.250,-. Dat bedrag is inmiddels door de gemeente toegezegd, maar wordt nog niet uitgekeerd omdat er nog te weinig concreet is.
Dat is op zich een lastige situatie omdat we op zich al wél kosten maken (vergaderingen, drukwerk, overig). Ook de notariskosten voor het opstellen van de statuten moeten we straks hieruit betalen. Over het moment van uitkeren van dit werkkapitaal zal nog nader overleg met de gemeente plaatsvinden.
Bij de inrichtingskosten gaat het om allerlei inrichting van de accommodatie waarbij je moet denken aan gereedschappen, machines, kasten, tafels/stoelen, electra e.d.
Dat wordt een grote kostenpost en daarvoor zullen subsidiebronnen worden aangeboord. Wij hebben hiervoor een extern bureau benaderd en die zal op het moment waarop de tijd rijp is, bij allerlei fondsen en instellingen subsidie zien te verkrijgen voor de oprichting en inrichting van ons Hobbycentrum. De praktijk wijst uit dat we daar straks wel in zullen slagen (we hebben dat bij andere hobbycentra ook zien lukken).
De exploitatiekosten zijn pas aan de orde als het Hobbycentrum gaat starten. Met name de huur en gas/water/licht zullen de grotere kostenposten zijn. Wij gaan er vanuit dat de exploitatiekosten straks kunnen worden betaald uit de deelnemersbijdragen én een structureel gemeentelijk subsidie (zo is het ook bij alle andere Hobbycentra die we hebben bezocht).
Hoe nu verder
Wij hebben tot nu toe via dag- en weekbladen, via powerpoint-presentaties bij diverse instanties en via Facebook al veel bekendheid gegeven aan ons initiatief.
Dit heeft er onder andere toe geleid dat óók vanuit de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders is gevraagd hoe zij tegenover dit initiatief staan en welke (financiële) ondersteuning daarbij zou kunnen worden geboden.
Wij wachten nu met belangstelling het antwoord van het college van B&W af. Wij realiseren ons dat we het initiatief niet zonder medewerking van de gemeente van de grond zullen krijgen. Mede afhankelijk van het antwoord van het college op de vragen vanuit de politiek, zullen wij op niet al te lange termijn overleg met het college aangaan en aandringen op concrete gemeentelijke ondersteuning.
Zoals u leest lopen er vele zaken naast elkaar op. Het vinden van een geschikte accommodatie en overleg met de gemeente over concrete ondersteuning hebben de komende tijd prioriteit. Dat wil niet zeggen dat andere zaken dan blijven liggen. Integendeel, wij hadden onlangs het plan om u groepsgewijs (per soort hobby) uit te nodigen om vervolgens samen te bekijken welke materialen en gereedschappen er t.z.t. zullen moeten worden aangeschaft. Een dergelijke lijst is nodig voor de subsidieaanvraag zoals hierboven is vermeld. Naast het samenstellen van zo’n lijst zou het sowieso goed zijn dat alle deelnemers in spé elkaar en ons nog eens ontmoeten om zodoende het initiatief samen warm te houden. Jammer genoeg kan dat nu even niet plaatsvinden vanwege het coronavirus. Wij hopen dat we die groepsbijeenkomsten over enige tijd alsnog kunnen organiseren.
Tot slot
Met het bovenstaande bent u weer wat nader geïnformeerd over de stand van zaken. We weten dat er behoorlijk grote behoefte is aan een Hobbycentrum in Cuijk, maar het vinden van een pand en het verkrijgen van financiële ondersteuning van de gemeente zijn daarbij onontbeerlijk. Indien u op deze twee punten ons op enigerlei wijze kunt helpen, laat dan svp iets van u horen (info.hccuijk@gmail.com).
En vergeet niet in uw omgeving reclame te maken voor ons initiatief en eventueel nieuwe deelnemers te werven. Hoe groter de (aangetoonde) behoefte, hoe eerder de gemeente bereid is om te ondersteunen !
Over nieuwe ontwikkelingen blijven wij u op de hoogte houden.
Vriendelijke groeten,
Namens de initiatiefgroep,
Anka Cranen

Hobbycentrum Cuijk

Het Hobbycentrum Cuijk is een zelfstandig opererende initiatiefgroep, dat als doel heeft, om in Cuijk een hobbycentrum te realiseren.
Zowel KBO Cuijk Noord, als KBO Centrum, ondersteunen dit geweldige initiatief.
Omdat de initiatefgroep nog geen eigen website heeft en nog omgezet moet worden in een stichting, kan men voorlopig gebruik maken van een pagina op onze website.
Wij wensen de intiatiefgroep veel succes en hopen dat we een geweldig mooi hobbycentrum in Cuijk krijgen!
KBO Cuijk Noord

Stand van zaken tot 4 mei 2020

De ontwikkelingen met betrekking tot het oprichten van een hobbycentrum in Cuijk gaan gestaag door. Maar door de coronacrisis is het natuurlijk wel lastiger om alle stappen goed te kunnen zetten. De stichting i.o. heeft onlangs overleg gehad met de gemeente. Al eerder heeft wethouder Joost Hendriks en met hem het college van B&W zich positief uitgelaten over het initiatief om een hobbycentrum in Cuijk op te richten. Er is vrij grote behoefte aan zo’n voorziening waarin men niet alleen met hobby’s bezig kan zijn, maar waarmee ook eenzaamheid e.d. wordt voorkómen c.q. verminderd. Vooralsnog ligt de prioriteit bij het vinden van een geschikt en betaalbaar pand.
De stichting i.o. zal zelf financiën gaan vinden voor inrichting van een pand en voor het gedeeltelijk betalen van huurkosten (ledeninkomsten en fondswerving).
Maar op de korte termijn zal het heil van de gemeente moeten komen omdat er bij het vinden van een pand waarschijnlijk meteen boter bij de vis moet (huurkosten). Op zo’n moment zijn er namelijk nog geen eigen inkomsten omdat het hobbycentrum simpelweg dan nog niet feitelijk kan starten.
In de raadsvergadering van maandag 11 mei zal er gesproken worden over het hobbycentrum-initiatief. Wie weet ontstaan er dan nieuwe kansen voor het slagen van het initiatief.

Licht aan de horizon!

11 april 2020
Het College van Burgemeester en Wethouders staat positief tegenover de ontwikkeling van een Hobbycentrum in Cuijk. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen vanuit de raad. Hopelijk kan die positieve benadering ook worden omgezet in concrete actie, namelijk: het samen vinden van een pand én (gedeeltelijke) financiering daarvan. We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

 

Momenteel staat alles in het teken van het bestrijden van het coronavirus. Dit moet ook, want we willen allemaal dat deze epidemie zo snel mogelijk verdwijnt en dat eenieder zo snel mogelijk weer in het dagelijks ritme terug kan keren. Wij wensen de getroffenen veel sterkte in de strijd naar een volledige genezing.
Het coronavirus beïnvloedt ook onze werkzaamheden omtrent het Hobbycentrum. Overleg gebeurt nu alleen nog via de mail en social media.
Ook heeft het zijn uitwerking rond de zoektocht naar een pand. Momenteel hebben we wel een goed contact met de gemeente, maar de gemeente heeft nu natuurlijk andere belangrijkere prioriteiten. Verder worden we gesteund door enkele politieke partijen, die ook de belangrijkheid van een hobbycentrum onderschrijven.
We blijven ons inzetten naar een zoektocht naar een pand en u kunt ons helpen, door ons een tip te geven als u meent, dat u ons verder kunt helpen! info.hccuijk@gmail.comDe initiefgroep bestaat uit de volgende personen:

Anka Cranen – Lidwien Buné – Hennie Buné – Hans Cranen – Peter Schouten – Toon Roelofs en Martien Peters


 

Wijktv De Valuwe interview over het Hobbycentrum

Bekijk het interview

Bijeenkomst 27 januari 2020


 

Op zoek naar een pandVoor informatie: info.hccuijk@gmail.com


Voorlichting aan de Groep van 30 in Linden


Bezoek hobbycentrum Nijmegen